Bridge Course 2022-2023 – Class – 9 th -30 Days

 पुनर्रचित सेतू अभ्यास 2022-2023 – इयत्ता – नववी – 30 दिवसाचे नियोजन

 

दिवस

 अभ्यास

1 ला

Click Here

2 रा

Click Here

3 रा

Click Here

4 था

Click Here

5 वा

Click Here

6 वा

Click Here

7 वा

Click Here 

8 वा

Click Here 

9 वा

Click Here 

10 वा

Click Here 

11 वा

Click Here 

12 वा

Click Here 

13 वा

Click Here 

14 वा

Click Here 

15 वा

Click Here 

16 वा

Click Here 

17 वा

Click Here 

18 वा

Click Here 

19 वा

Click Here 

20 वा

Click Here 

21 वा

Click Here 

22 वा

Click Here 

23 वा

Click Here

24 वा

Click Here

25 वा

Click Here

26 वा

Click Here 

27 वा

Click Here 

28 वा

Click Here 

29 वा

Click Here

30 वा

Click Here

 

 

 

 

 इयत्ता पहिली  ते  दहावी नियमित अभ्यास

अ क्र

         इयत्ता  

     अभ्यास लिंक

1

इयत्ता  पहिली

येथे  क्लिक करा

2

इयत्ता  दुसरी

येथे  क्लिक करा

इयत्ता  तिसरी

येथे  क्लिक करा

इयत्ता चौथी

येथे  क्लिक करा

5

इयत्ता  पाचवी

येथे  क्लिक करा

6

इयत्ता  सहावी

येथे  क्लिक करा

7

इयत्ता  सातवी

येथे  क्लिक करा

8

इयत्ता  आठवी

येथे  क्लिक करा

9

इयत्ता  नववी मराठी

येथे  क्लिक करा

      

इयत्ता  नववी Science

येथे  क्लिक करा

 १०

इयत्ता दहावी English

येथे  क्लिक करा